مکانیک کوانتومی راه توصیف جدید پدیده ها در مقیاس های بسیار کوچک در سطح ذرات زیراتمی می باشد. این درس مناسب دانشجویان کارشناسی رشته فیزیک می باشد

این درس مناسب دانشجویانی می باشد که درس های ریاضی عمومی 2 و فیزیک پایه 2 را گذرانیده باشند.

شیمی 2 پایه یازدهم درس مشترک رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک می باشد.